splash image
Algemene Voorwaarden Consumenten

Veiligreserveren

 • Veiligreserveren faciliteert bij de verkoop van tickets. U koopt uw tickets voor een evenement via de Organisator. De Organisator maakt voor het bestelproces gebruik van Veiligreserveren.
 • Veiligreserveren is geen partij bij de overeenkomst tussen de Organisator en u. Veiligreserveren is dan ook niet verantwoordelijk voor de nakoming van deze overeenkomst.

Informatie ticket

 • Voor ontvangst van uw ticket vraagt Veiligreserveren uw naam, e-mailadres, adresgegevens en geboortedatum. Veiligreserveren gaat uit van de juistheid van deze gegevens. Uw ticket(s) ontvangt u dan ook op het door u opgegeven e-mailadres.
 • Veiligreserveren kan een maximum stellen aan het aantal te bestellen tickets.
 • Het kan zijn dat het maximum aantal tickets voor het evenement is bereikt. In dat geval kan Veiligreserveren de ticketverkoop stopzetten en de tickets boven dit maximum annuleren, zonder dat Veiligreserveren of de Organisator daarvoor een (schade)vergoeding verschuldigd is.
 • De informatie die Veiligreserveren verstrekt over ticket(s) en de beschikbaarheid daarvan, worden vrijblijvend verstrekt. U kunt daar geen rechten aan ontlenen.

Kosten en betaling

 • Betaling voor het evenement geschiedt via de Organisator. Eventuele terugbetaling gaat dan ook via de Organisator.
 • Nadat de betaling is ontvangen bij de Organisator, ontvangt u hiervan een bevestiging. U ontvangt 2 e-mails. 1 e-mail met als onderwerp ‘je bestelling’, met daarin een link naar de tickets. Deze link werkt alleen als de betaling succesvol is afgerond. In de andere e-mail met onderwerp ‘je tickets’ vindt u uw ticket(s) in de bijlage.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor een volledige betaling. Als geen (geslaagde) betaling heeft plaatsgevonden, dan ontvangt u geen ticket(s).
 • Gekochte tickets zijn geldig voor eenmalig gebruik, tenzij specifiek anders vermeld.

Privacy

 • Veiligreserveren verwerkt van u de volgende persoonsgegevens: naam, e-mailadres, adresgegevens en geboortedatum.
 • Veiligreserveren verwerkt deze persoonsgegevens met als doel om u een ticket te verschaffen. De grondslag hiervoor is toestemming. U kunt de door u gegeven toestemming altijd intrekken. Stuur hiervoor een e-mail naar info@veiligreserveren.nl. Veiligreserveren verwijdert vervolgens uw gegevens.
 • De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is om het doel te bereiken.
 • Veiligreserveren neemt zoveel mogelijk maatregelen om de persoonsgegevens technisch en organisatorisch te beveiligen.
 • Wanneer u een beroep wil doen op één van de rechten die u op basis van de AVG heeft, dan kunt u dit verzoek schriftelijk indienen via info@veiligreserveren.nl.

Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Veiligreserveren, uit welke rechtsgrond dan ook, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de door Veiligreserveren gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 • Deze beperking geldt niet, indien sprake is van schade die is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Veiligreserveren.
 • Gevolgschade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten.
Veiligreserveren
 communicatie beveiligd met GeoTrust encryption A+
© 2006-2022 by Veiligreserveren - all rights reserved