splash image
Algemene Voorwaarden Organisatoren

Artikel 1. De opdracht

 1. Opdrachtgever organiseert een of meerdere evenementen en maakt hierbij gebruik van de diensten van Veiligreserveren. Dit ziet er als volgt uit: Veiligreserveren zorgt ervoor dat de bezoekers van het evenement (hierna: ticketkopers) via Veiligreserveren een ticket voor het evenement ontvangen.
 2. Veiligreserveren sluit met Opdrachtgever een overeenkomst van opdracht voor de in lid 1 genoemde dienstverlening. Veiligreserveren is geen partij bij de overeenkomst tussen Opdrachtgever en de ticketkopers.
 3. Opdrachtgever verstrekt Veiligreserveren alle informatie en bevoegdheden die Veiligreserveren nodig heeft voor een goede uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 2. Uitvoering van de opdracht

 1. Veiligreserveren voert de opdracht uit in volledige onafhankelijkheid en bepaalt zelf onder welke omstandigheden en op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd. De werkzaamheden dienen wel binnen de context van de opdracht en de overeengekomen resultaatsverplichting te zijn. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen geven over de wijze waarop Veiligreserveren de opdracht realiseert.
 2. Afgesproken termijnen zijn nooit fatale termijnen, tenzij uit de aard van de termijn volgt dat deze wel fataal is.
 3. Opdrachtgever verklaart zich ermee akkoord dat Veiligreserveren ook voor andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

 

Artikel 3. Duur van de overeenkomst en opzegging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd vanaf het moment van ondertekening.
 2. Partijen kunnen de overeenkomst opzeggen tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

 

Artikel 4. Einde overeenkomst

 1. Als een van de volgende omstandigheden zich voordoet, verkeert Opdrachtgever direct in
  verzuim: faillissement of (voorlopige) surseance van betaling, homologatie van een onderhands
  akkoord, onder curatele stelling of schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of
  gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden.
 2. Veiligreserveren mag de overeenkomst in dat geval direct opschorten of (gedeeltelijk) ontbinden. Een dergelijke beslissing communiceert Veiligreserveren direct met Opdrachtgever.

 

Artikel 5. Vergoeding, facturering en betaling

 1. Veiligreserveren factureert maandelijks. De tarieven voor onze dienstverlening staan op de website van Veiligreserveren of in uw offerte.
 2. Opdrachtgever betaalt de factuur binnen 14 dagen na ontvangst.
 3. Betaalt Opdrachtgever niet, dan is Opdrachtgever vanaf de vervaldatum van de factuur buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Deze bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van €150,00.
 4. Bezwaar tegen een factuur dient Opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk te melden aan Veiligreserveren onder vermelding van de reden. Doet Opdrachtgever dat niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend.
 5. Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 6. De hoogte van de kosten kunnen worden beïnvloed wanneer Partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang (meerwerk). Kosten voor extra werkzaamheden worden schriftelijk vastgelegd en apart aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 7. Veiligreserveren mag prijswijzigingen aan Opdrachtgever doorbelasten.

 

Artikel 6. Betaling tickets

 1. De ticketkopers betalen rechtstreeks aan Opdrachtgever.
 2. Voor de betalingsafhandeling maakt Veiligreserveren gebruik van de betaalprovider Mollie. Met Mollie ontvang je betalingen van consumenten. De kosten hiervoor worden door Mollie verrekend. Veiligreserveren heeft daar geen invloed op.
 3. Veiligreserveren maakt geen onderdeel uit van het betalingsproces van de tickets. Hiervoor is Veiligreserveren dan ook niet verantwoordelijk.

 

Artikel 7. Verkooppunten tickets

 1. Opdrachtgever kan gebruik maken van een verkooppunt. Hiervoor worden eenmalig aansluitingskosten in rekening gebracht.
 2. Het verkooppunt, door Opdrachtgever gekozen, moet beschikken over een online omgeving en een printer voor de verkoop van tickets. Daarnaast moet het verkooppunt een verkooppunt-partner contact met Veiligreserveren sluiten.
 3. Op de door de verkooppunt verkochte tickets wordt een commissie in rekening gebracht voor het verkooppunt.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Veiligreserveren is steeds beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Veiligreserveren gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 2. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht.
 3. De beperkingen uit bovenstaande leden gelden niet, indien sprake is van schade die is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid.
 4. Gevolgschade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, omzet- en/of winstderving is van vergoeding uitgesloten.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Veiligreserveren voor aanspraken van derden.
 6. Iedere aansprakelijkheid van Veiligreserveren vervalt wanneer Opdrachtgever niet binnen één jaar nadat de aanleiding hiervoor ontstaat een beroep doet op de tekortkoming en als Opdrachtgever Veiligreserveren niet binnen één maand na ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming, daarvan schriftelijk in kennis stelt.

 

Artikel 9. Intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de software, informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, etc. zijn van Veiligreserveren en/of haar licentiegevers. U mag daarop geen inbreuk maken.
 2. Opdrachtgever mag enkel gebruik maken van het systeem van Veiligreserveren voor de verkoop van tickets in het kader van deze overeenkomst ten behoeve van de door Veiligreserveren te verlenen diensten.
 3. Voor de promotie van evenementen mag Opdrachtgever de naam en het logo van Veiligreserveren gebruiken en de ticketkoper doorlinken naar de website van Veiligreserveren.

 

Artikel 10. Overmacht en corona

 1. Overmacht is bijvoorbeeld oorlog, terrorisme, burgeroorlog, oproer, (overheidsmaatregelen wegens) epidemie of pandemie of andere ernstige storingen in het bedrijf van Veiligreserveren
 2. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag Opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Veiligreserveren is aan Opdrachtgever dan geen schadevergoeding verschuldigd.

 

Artikel 11. Geheimhouding en privacy

 1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt ook voor ingeschakelde derden.
 2. Om de overeenkomst met Opdrachtgever uit te voeren verwerkt Veiligreserveren persoonsgegevens van Opdrachtgever.
 3. Veiligreserveren verwerkt persoonsgegevens met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.
 4. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 5. Veiligreserveren neemt zoveel mogelijk maatregelen om de persoonsgegevens technisch en organisatorisch te beveiligen.
 6. Wanneer Opdrachtgever een beroep wil doen op één van de rechten die Opdrachtgever heeft op basis van de AVG, dan kan dit verzoek schriftelijk ingediend worden via info@veiligreserveren.nl

 

Artikel 12. Rechts- en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten, deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Is er een geschil en lukt het Partijen niet om hier samen uit te komen, is de rechtbank Limburg bevoegd.
Veiligreserveren
 communicatie beveiligd met GeoTrust encryption A+
© 2006-2022 by Veiligreserveren - all rights reserved